Merken & Patenten


R&D & Handelscontracten


eCommerce & ICT-recht


Auteurs- & Mediarecht


Marketing & Handelspraktijken


Informatieveiligheid & Privacy

ODR oder nein?

Nieuwe verplichtingen voor e-commerce Online Dispute Resolution kortweg ODR is het gebruik maken van alternatieve geschillenbeslechting (ADR), via een online-procedure. Bij ADR kan men denken aan bemiddeling, arbitrage, ombudsman, etc. Anders gesteld, wanneer men een geschil probeert op te lossen zonder tussenkomst van een rechter. Op 15 februari lanceerde de Europese Commissie het "Europees ODR-platform", dat één enkel toegangspunt is voor ondernemingen en consumenten die hun geschillen online willen beslechten. Bovendien moet de handelaar de consument informeren over het bestaan van dit platform.
Alternatieve geschillen beslechting is op zich niks nieuws, het gebruik maken van bijvoorbeeld arbitrage of bemiddeling wint de laatste tijd aan populariteit. De voornaamste voordelen zijn gekend: goedkopere en snellere procedures in vergelijking met de traditionele rechtbank. De Europese wetgever kwam in 2013 met een ADR-richtlijn en ODR-verordening, voor wat betreft consumentengeschillen. De consument moet toegang hebben tot eenvoudige, doelmatige, snelle en goedkope manieren om binnenlandse en buitenlandse geschillen te beslechten. De realisatie hiervan komt bovendien de werking van de interne Europese markt ten goede, gezien men meer vertrouwen zal hebben in het grensoverschrijdend aankopen doen.

ADR vs ODR

De ADR-richtlijn is omgezet in boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht, en regelt buitengerechtelijke beslechting van binnenlandse en grensoverschrijdende consumentengeschillen door tussenkomst van een gekwalificeerde ADR-entiteit (bv. Geschillencommissie Reizen). Er is ook voorzien in de oprichting van de Consumentenombudsdienst. ODR is het gebruik maken van een volledige online procedure, om aan ADR te doen. Concreet is op 9 januari 2016 de Europese ODR-verordening van 2013 in werking getreden, dit wetgevend document bewerkstelligt een paar belangrijke zaken. Zo wordt ten eerste het Europees ODR-platform opgericht, en de procedure bepaald. Ten tweede wordt een informatieverplichting opgelegd aan handelaars om de consument hierover in te lichten.

Het EU ODR-platform

Het Europees ODR-platform is een website, die fungeert als één enkel toegangspunt voor online buitengerechtelijke geschillenbeslechting tussen consumenten en handelaars. Het gebruik van het platform is gratis en het is beschikbaar in alle 23 officiële talen van de EU. Het platform kan worden gebruikt voor geschillen omtrent verkoops- of dienstenovereenkomsten via het internet, dit wil zeggen dat het aanbod en bestelling worden gedaan via een website of andere elektronische middelen zoals bv. e-mail, sms, een app. En dit tussen consumenten die wonen in de EU en handelaars die er gevestigd zijn, dus zowel voor grensoverschrijdende als binnenlandse geschillen. Het betreft de situatie waarbij een procedure wordt ingeleid door een consument tegen een handelaar. Maar ook het omgekeerde is mogelijk indien de lidstaat waar de consument woont dit toelaat, voorlopig is dit enkel het geval in België , Duitsland, Luxemburg en Polen. Het platform opereert als online-doorgeefluik en het zijn de nationale ADR-entiteiten die de eigenlijke beslechting doen.

Procedure

We merken op dat het gebruik van het platform niet verplicht is, men kan nog steeds beslissen gewoon naar de rechtbank te stappen of rechtstreeks een nationale ADR-entiteit te contacteren. Bovendien wordt vooreerst aangeraden de klacht tussen partijen zelf te regelen.

De ADR-entiteit kan steeds zelf beslissen een geschil niet te behandelen. De andere verhaalsmogelijkheden zijn daarna uiteraard nog steeds mogelijk zijn. Het soort uitspraak is afhankelijk van het gebruikte type ADR. Bijvoorbeeld bij arbitrage komen de arbiters tot een arbitrale uitspraak. Beroep is mogelijk indien dit is voorzien in de arbitrageovereenkomst, de uitspraak is pas uitvoerbaar na uitvoerbaarverklaring door de rechter.

Andere platformen

In België kan men o.a. beroep doen op volgende platformen voor buitengerechtelijke geschillen- en klachtenbeslechting:

Platform:EU ODR-platformConsumentenombudsdienstBelmed
GeschillenOnline B2CAlle B2CAlle B2C en B2B
TerritoriaalOok GrensoverschrijdendOok GrensoverschrijdendBinnenlands
ProcedureOnlineOnline/OfflineOnline

De informatieplicht

Door het in werking treden van de bovenvermelde verordening moeten handelaars en onlinemarktplaatsen die gevestigd zijn in de EU, en verkoops- of dienstenovereenkomsten sluiten via internet op hun website een link plaatsen naar het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr). Daarnaast moeten handelaars ook hun e-mailadres opgeven, met de bedoeling toe te laten het geschil in der minne te regelen. Bovendien moet, indien men is gehouden gebruik te maken van een ADR-entiteit, de consument informeren over het bestaan en mogelijkheid tot gebruik van het ODR-platform (bv. reissector).Desgevallend moet men weer de link naar het platform plaatsen op de website, in de algemene voorwaarden en indien aanbiedingen per email in de email

Conclusie

Het EU ODR-platform is één enkele website die toelaat, via de nationale ADR-entiteiten, grensoverschrijdende online-geschillen te regelen volgens een volledige online-procedure. De handelaar moet minstens op zijn website een link plaatsen naar het Europees ODR-platform en zijn eigen emailadres vermelden. We raden ook aan te wijzen op de mogelijkheid tot ODR en de link in de algemene voorwaarden op te nemen, desgevallend in de e-mails waarmee men aanbiedingen doet. Ondanks deze nieuwe verplichting zullen de handelaars bij succes van het platform in principe gebaat zijn bij het toegenomen vertrouwen van de Europese consument om online (grensoverschrijdende) aankopen te doen. Wil je advies over hoe je deze nieuwe informatieverplichting het best invoert op jouw website, of wordt je geconfronteerd met een klacht (als handelaar of consument) dan kunnen wij jou ook steeds vertegenwoordigen in het merendeel van deze procedures indien je dit zelf liever niet doet.
Karel Holst

2016-02-03

ADR, ODR, e-commerce, handelaar, consument, informatieverplichting, algemene voorwaarden, e-mail, sms, arbitrage, bemiddeling, belmed, consumentenombudsdienst, ODR-platform, verkoopovereenkomst, dienstenovereenkomst, internet.


Contacteer ons >